Новини, събития и коментари
29.03.2016 09:22 | ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен.
 
2. В условията на действащ НРД за 2015 да се договори Анекс към същия.
 
3. За периода на действие на НРД 2015 и Анекса към него и приемане от Парламента на промяна в чл.45, ал.2 от ЗЗО в съответствие с Решението на Конституциония Съд на РБългария от 08 март 2016 г., да се прилага пакета от здравни дейности по Наредба № 40 от 2004 година. (Наредбата, която отменя Наредба №40 да влезе в сила от 01.04.2017 година.)
 
4. В областта на извънболничната медицинска помощ да се приемат исканията на БЛС за увеличаване на обемите от прегледи и изследвания и корекции в цените на медицинските дейности, свързани със детското, майчино здравеопазване и дейностите свързани с Наредба № 39 за профилактика и диспансеризация, в рамките на гласувания бюджет на НЗОК за 2016 година.
 
5. С изпълнителите на медицинска помощ да се сключат допълнителни споразумения в които да намери отражение договореното в анекса към НРД 2015 година.
 
6. В областта на болничната медицинска помощ на лечебните заведения:
 
- в никакъв случай да не се определят лимити под формата на конкретни обеми по клиники/отделения. (Това се готви чрез приемане на Правила по чл.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година.)
 
- в Приложение № 2 към индивидуалните договори с ЛЗ за БМП да се определят конкретни стойности, на база реално изпълнени хоспитализации за 2015 година.
 
- да се даде възможност на ЛЗ за БМП да осигурят липсващите им структури по изпълнение на изискването за комплексносно обслужване в областта на онкологията чрез договори с други лечебни заведения.
 
- да се даде възможност на лекарите специализанти да работят по изпълнение на договорите с НЗОК по КП, АПр и КПр.

коментари: няма | прочети цялата статия
28.03.2016 19:43 | ПРОТЕСТ

Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на свое заседание проведено на 28.03.2016 год. единодушно взе решение да подкрепи протестите на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) срещу администрирането и нарушаването на договорното начало.
Протеста ще започне на 31.03.2016 год. (четвъртък) от 09:00 часа пред централния вход на 
ДКЦ-I (Поликлиниката) в гр. Враца.

коментари: няма | прочети цялата статия
15.03.2016 13:14 | Проект за Национална здравна карта
Проект за Национална здравна карта. 

Прикачените папки съдържат:

1.  приложения от №1 до №28 - областни здравни карти;

2.  приложение №29 - конкретни потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление "Здравни грижи" за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области;
 
3.  приложение №30 - конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области;

4.  приложение №31 - 1 - съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, съществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение върху картата на страната;
     приложение №31 - 2;

5. приложение №32 - анализ на състоянието в областите; 
     №32 - 1 Анализ на състоянието в областите в болничната помощ
     №32 - 2 Анализ на състоянието в областите, относно необходимите лекари по специалности в първичната извънболнична помощ;

6.  приложение №33 видове медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие,

7.  приложение №34 - карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечениеи свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура;

8.  приложение №35- карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ;

9.  Постъпили предложения по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална здравна карта на Р България и предложения за решения на Националната комисия по изготвяне на НЗК.

коментари: няма | прочети цялата статия
10.03.2016 15:04 | Отговор от РЗОК - Враца относно критериите за определяне на регулативни стандарти за първо тримесечие на 2016

Във връзка с постъпили сигнали, че има разлики в Регулативни стандарти при различни изпълнители на ПИМП и СИМП за първото тримесечие на 2016 спрямо същото за 2015, УС на РК на БЛС - Враца отправи запитване до Директора на РЗОК - Враца.
Приложено качваме постъпилия отговор. 

 Отговор от РЗОК - Враца 

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27