Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
03.10.2017 12:09 | Апел от РК на БЛС - Враца

Изх.№79/03.10.2017 год.

До
Г-н Бойко Борисов
Министър-председател
на Република България


До
Д-р Венцислав Грозев
Председател
на Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София


До
Проф. Николай Петров
Министър на здравеопазването


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Управителният съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца апелира всички инстанции ангажирани със здравеопазването в България, държавни структури, неправителствени организации, пациентски организации и цялата общественост за оказване на спешна помощ за съхранение на общественото здравеопазване във Враца и недопускане закриване на Многопрофилната болница в града.
Отговорен за колапса на МБАЛ - Враца е собственикът-държавата в лицето на Министерството на здравеопазването. При така допуснатия на местно ниво финансов фалит на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, УС на РК на БЛС - Враца се обръща към Държавното управление и Министър-председателя за спешна финансова помощ и недопускане хаос в здравеопазването на Северозападния регион.

 

С уважение:

Председател
на УС на РК на БЛС - Враца
(Д-р Росен Айков)


коментари: няма | прочети цялата статия
28.07.2017 13:13 | Работна среща в РЗИ - Враца

На 25.07.2017 год. по покана на Директора на РЗИ - Враца се проведе работна среща във връзка със зачестилите сигнали за затруднен достъп до медицинско обслужване на пациенти, обърнали се към Спешно отделение на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца.

Присъствуваха Директора и експерти на РЗИ - Враца, Директорите на РЗОК - Враца и МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца, Председателите на РК на БЛС - Враца и Дружеството на ОПЛ - Враца, както и Началника на Спешно-приемно отделение и Управителя на "ДМЦ ДАУТ МЦ" ООД гр. Враца. Уточниха се отговорностите на отделните здравеопазни инстанции съгласно действащата законова и нормативна уредба в страната. Участниците в срещата бяха единодушни, че има проблеми, и че трябва да се подобри достъпа на гражданите до медицинско обслужване при състояния на спешност и/или при такива, определени като спешни от самия пациент.

Дискутирани бяха и въпросите с кадровия и финансов дефицит на Спешно-приемно отделение и МБАЛ, както и правата на пациентите, заплащането и незаплащането на определени медицински услуги съгласно здравно-осигурителния статус на пациентите.

РЗИ - Враца декларира продължаващият стриктен и непосредствен контрол над извършваната медицинска дейност от лечебните заведения в града и проверка на всеки конкретен случай, в който има проблем при оказване на медицинска помощ на лица в спешно и/или неотложно състояние.

УС на РК на БЛС - Враца и Ръководството на Сдружението на ОПЛ - Враца следят със загриженост проблемите на пациенти и лекари при оказване на медицинска помощ в часовете извън графика на ОПЛ - нощем, в празнични и почивни дни.

Нашето становище е, че би трябвало да се положат още усилия от страна на лекарите, медиите и обществеността за разясняване на понятието спешност, неотложност и медицинска неспешна нужда извън работно време.

Отново трябва да се изясни пред гражданите, че всички животозастращаващи състояния, както и тези, които са риск за здравето и живота при отлагане до работно време, са обект на Спешната помощ.

Това са състояния, травми или остро настъпили заболявания, които застрашават живота и здравето и се нуждаят и от допълнителни медико-диагностични и/или консултативни дейности.

Всички други-неспешни състояния, настъпили в извънработното време на ОПЛ - температури, кашлици, хреми, ухапвания от кърлежи, обриви, панически атаки и т.н. се обслужват от Дежурен кабинет, с който ОПЛ са сключили договор. 

Дежурният кабинет не е "другия" Спешен център. Съгласно нормативната уредба в Дежурния кабинет работят лекари и медицински сестри, които поемат пакета дейност на ОПЛ, но в по-малък обем - без издаване на направления за изследвания и консултации. В дежурния кабинет се оказва медицинска помощ при неспешни случай до идването на ОПЛ. Спешната и неотложна помощ е държавен приоритет и се обслужва в Спешно отделение на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца. 

коментари: няма | прочети цялата статия
03.07.2017 12:22 | Предложения за промени в Устава на Българския Лекарски Съюз

Уважаеми колеги,

На заседание на  УС на РК на БЛС - Враца проведено на 29.06.2017 год. се разгледа постъпило писмо от Д-р Стоян Борисов - Главен секретар на УС на БЛС относно решение за промени в Устава на Българския Лекарски Съюз. 
В тази връзка, моля в срок до 31 юли 2017 г. да изпратите Вашите предложения за промени на електронна поща на колегията: rk-bls@m-real.net

УС на РК на БЛС - Враца
 

коментари: няма | прочети цялата статия
29.06.2017 11:06 | ГФО на РК на БЛС - Враца за 2016 год.

ГФО на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца за 2016 год.
коментари: няма | прочети цялата статия
02.02.2017 11:13 | Подкрепа протест на лекари от Спешно отделение в МБАЛ “Свети Пантелеймон“ АД гр. Ямбол

Изх.№17/02.02.2017 год.

До
Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София
 
До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз
 
Уважаеми колеги, 
 
Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца покрепя справедливия протест на колегите от Спешно-приемно отделение на МБАЛ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" АД - гр. Ямбол. Възмутени сме от реакцията на ръководството на МБАЛ-Ямбол, което се дистанцира от този грозен и задълбочаващ се проблем в обществото.
Настояваме Управителния съвет на Българския Лекарски Съюз да се обърне спешно към компетентните институции за спазване на законите в системата на здравеопазването, които важат еднакво за пациенти и за лекари.
Апелираме всички Районни лекарски колегии за остра реакция по случая.

 
УС на РК на БЛС - Враца

 


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22 ... 35