Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
24.01.2017 17:00 | Разкриване на Нощен аптечен пункт

Колеги,
На 23.01.2017 год. бе проведена среща при Кмета г-н Калин Каменов във връзка с искането на ДОЛВО за разкриване на Нощен аптечен пункт. Искането бе внесено в Комисията по здравеопазване от Д-р Наташка Велчовска. Представителите на Фармацевтичния съюз - Враца обясниха трудностите за реализация на такъв проект:
Недостатъчен кадрови потенциал в града, законовото изискване за налични 4ма Магистър- фармацевти, които да дежурят нощем, по-високата цена на нощния труд и според тях финансова нецелесъобразност - свързана с намален оборот нощем, водеща до сериозни загуби за бизнеса им. Освен това са необходими и допълнителни средства за охрана.
Кметът поясни, че тяхната функция е не само като търговски дружества, а и като участници в здравеопазната сфера. Поради, което предложи да обсъдят на свое събрание вариантите за нощна дейност, при условие, че е възможно финансово субсидиране от Общината. 
От Съюза на фармацевтите отговориха, че ще се отзоват на втора среща в същия формат, след събранието си, и след като имат вече визия за обсъждания Нощен аптечен пункт.
ДОЛВО изрази становище, че след като вече е имало такъв пункт, каквито и трудности да съществуват, то той е възможен отново. Областният град отдава има тази потребност , но сега след наличието на Дежурен лекарски кабинет - нощем и в почивни и празнични дни, такава аптека би затворила кръга за пълно изпълнение на здравеопазните дейности.
Така бе поставено началото по преговорите за разкриване на Нощна аптека във Враца.
Ще ви информираме за всички стъпки напред.
И ви молим колеги, изпращайте ваши идеи и мнения по този казус на мейла на колегията: rk-bls@m-real.net

 

Всяко мнение е важно за нас.
 

 

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО)


коментари: няма | прочети цялата статия
18.01.2017 15:05 | Писмо от ДОЛВО до Общинския съвет на Враца

След свое заседание на 17.01.2017 год. ДОЛВО изпрати искане до Общински съвет Враца чрез Д-р Наташка Велчовска за разкриване на нощен аптечен пункт в града. Очакваме да се гледа на Сесията на ОбС на 27.01.2017 год.


До Общински съвет Враца

Уважаеми дами и господа общински съветници,
 
Дружеството на Общопрактикуващите Лекари във Врачанска Област на няколко свои събрания обсъди възможностите за подобряване организацията по оказване на здравна помощ на населението в областта. Беше структуриран дежурен лекарски кабинет в Даут Медицински център за обслужване на неспешните състояния в извън работно време, нощем, в празнични и почивни дни. Идеята се оказа ползотворна, заработи добре в помощ както на болните, така и на колегите от Спешно-приемно отделение (СПО), на които се даде възможност да концентрират сили и възможности основно върху спешната патология. На 17.01.2017 год. се проведе среща на ДОЛВО с Директорите на РЗИ и РЗОК-Враца, където се обсъдиха начините за координация между отделните звена за медицинска помощ, както и проблемите в организацията и се взеха решения за отстраняването им.
 
Считаме реализацията на тази си дейност за значима и общественополезна. Единственото липсващо звено се оказва необходимостта от дежурна и / или нощна аптека.
 
Изразявайки пред Вас тази отдавна належаща обществена потребност, оставаме с очакване за вашето решение и общинско спонсориране на така важния и необходим нощен аптечен пункт.

За гражданите на Враца това би било значима придобивка, повишаваща сигурността на хората, както и доверието им в местната власт.

С уважение:

ДОЛВО

 


коментари: няма | прочети цялата статия
17.01.2017 17:23 | От Ръководството на ДОЛВО

Колеги,

На 17.01.2017 год. се състоя среща във връзка с обслужването на пациентите в извън работното ни време от ЦСМП и новосъздадения Дежурен кабинет за неспешни състояния.
 
От всички поканени не присъствува единствено Директорът на МБАЛ-Враца - г-н Орлин Цветков, нито негов представител.
 
Директорът на РЗИ - Враца - Д-р Анета Ставрова поясни, че новият дежурен кабинет, с който имаме договор 24 ОПЛ от гр. Враца отговаря на всички изисквания на закона и нормативните документи, Д-р Даут отчете, че за първите 15 дни на годината през него са преминали 150 пациента и няма постъпили оплаквания, напротив.
 
В комисията на ДОЛВО обаче има постъпили доста сигнали и писмени жалби, адресирани дори до Министерство на Здравеопазването за грубо нарушаване правото на достъп на ЗОЛ до лекар в Спешно-приемно отделение (СПО), за връщане без преглед и за изискване на плащания при прегледи на определени пациенти, които плащания са различни по стойност за една и съща услуга. И без оповестен публично ценоразпис. Това бе оценено от участниците в срещата като противозаконно и като конфликт на интереси в структура на министерско подчинение и финансиране, каквато е МБАЛ-Враца.
 
Обсъдено бе, че материално техническата база на МБАЛ - рентген, лаборатория и т.н. /не е лична собственост и от нея могат и трябва да се ползват при нужда всички лекари и пациенти . С цел подобряване качеството на здравната помощ и опазване авторитета на лекарите във Враца, Ръководството на ДОЛВО сезира и писменно Директора на РЗИ - Враца с възникналите проблеми и конфликти в СПО към МБАЛ-Враца.
 
Настояваме за среща на ниво Директори на РЗИ, МБАЛ и РЗОК за възстановяване на законоустановените норми в работата на СПО с цел спазване правата на лекари и пациенти.

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО) 

коментари: няма | прочети цялата статия
11.01.2017 17:04 | Позиция на ДОЛВО

На проведена работна среща между 24-мата ОПЛ финансирали Дежурен кабинет за прегледи извън работно време и Управителя на ДМЦ "ДАУД МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" гр. Враца, където е структуриран кабинета бяха обсъдени първите 10 дни от работата на кабинета, проблемите, трудностите и потребностите в хода на дейността му. Бяха анализирани най-честите затруднения и конфликтни ситуации, обсъдени бяха възможностите за разрешаването им.
 
Във връзка с това ДОЛВО взе решение за организиране на нова работна среща между нас и пряко отговорните инстанции от здравеопазната сфера в региона - Ръководството на МБАЛ-Враца, РЗОК-Враца, РЗИ-Враца, Председателя на РК на БЛС - Враца и Даут МЦ.
 
Предварително плануваме срещата да се състои на 17.01.2017 год.
 
Там ще отстояваме нашата
 
ПОЗИЦИЯ :
 
1. Целта на новосъздадения от нас Дежурен кабинет е да работим ЗАЕДНО - в колаборация с Спешно-приемно отделение (СПО) на МБАЛ-Враца в интерес на обществото - лекари и пациенти, а не да влизаме в конфликти помежду си. 
Стремежът ни е да намалим потока пациенти към спешния център, организирайки мед.помощ за неспешните състояния и обучавайки населението да прави разлика между потребност от дежурен лекар и такава от спешна и/или неотложна помощ.
Целим да улесним и ускорим достъпа на болните до дежурен лекар, а не да ограничим прегледите в извънработно време, само до тези, които са спешни и/или неотложни.
Ние не сме алтернатива на Спешно-приемно отделение (СПО), а допълнителен кабинет за медицинска дейност, в обема вменен на личните лекари, но извън работното ни време. Ние сме нова структура, целяща да даде повече възможност за здравеопазна дейност във Враца.
 
2. Нашият Дежурен кабинет е структуриран с подробни юридически консултации и е напълно законосъобразен и адекватен на изискванията към ОПЛ и възможностите ни.
Никъде в закона от нас не се изисква организация на спешна и/или неотложна помощ. Напротив, казано е, че всеки пациент обърнал се към Спешно-приемно отделение (СПО), трябва да бъде прегледан от лекар и преценен. При спешност и неотложност-обслужен на място и своевременно. При липса на спешност-насочен след прегледа към друга структура /Наредба 10 от 31.05.1994 год.чл.2,ал.1 и ал.2 /. 
Във връзка с това ще отстояваме правото на всеки пациент, обърнал се към Спешно-приемно отделение (СПО) да има достъп до лекари да бъде прегледан, а не преценяван на входа от административен персонал. 
Настояваме в Спешно-приемно отделение (СПО) пациентите да бъдат питани първо за оплакванията им, а не кой е личният им лекар.
В Спешно-приемно отделение (СПО) обслужването е държавна отговорност и субсидия и хората там трябва да получават еднакво, своевременно и безплатно мед.обслужване, в зависимост от състоянието си. 
Изразяваме несъгласие за разделението на хората, обърнали се към Спешно-приемно отделение (СПО) , в зависимост от това кой е личният им лекар. Както и за различното отношение към тях.
Спешно-приемно отделение (СПО) не е звено обслужващо само пациентите на определени ОПЛ, а държавна служба в помощ на цялото население в региона /дори не само от град Враца/.
 
3. Когато в Дежурния кабинет се установи /или има съмнение за/ спешност или неотложност, настояваме Спешно-приемно отделение (СПО) към когото ще се обърнем да предостави държавната база / Рьо-, клинична лаборатория, тесни специалисти и консултанти на разположение/ за изпълнение на медицинска помощ по спешност и неотложност. Така, както тази база се ползува за други пациенти. Така, както повелява моралът в професията ни.
 
4. ДОЛВО сформира комисия с юридическо участие за разглеждане на постъпили сигнали от пациенти и лични лекари за възникнали нередности и конфликти, с чиито решения ще сезираме РЗИ-Враца и цялата общественост.
 
5. Нашата главна и най-важна цел е да работим съвестно като лекари, да имаме добра комуникация помежду си в полза на общата ни задача- здравеопазването на хората в нашия град.
 
Всички ние - лекарите на Враца имаме и ще отстояваме правото да ползваме държавната собственост в МБАЛ-Враца, за осигуряване на по-добро качество в опазването здравето и живота на съгражданите ни.

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО) 

 


коментари: няма | прочети цялата статия
16.12.2016 14:42 | От Ръководството на ДОЛВО

До Директора на РЗОК - Враца
До Директора на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

Уважаеми господа, 

След проведената в РЗОК - Враца /по ваше искане/ тристранна среща във връзка с преподновяване договорите ни за обслужване на пациентите в извънработно време през 2017 год., както и по повод Ваше писмо от 15.12.2016 год., проведохме поредното събрание на ОПЛ. 
След продължителни дискусии и тайно гласуване, мнозинството взе решение да структурираме ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ в "Даут - Медицински център", с когото да координираме и договорим дейността си.
 
Решението ни е мотивирано от отчетената тристранна полза, за:
 
- Пациентите
 
- ОПЛ
 
- Спешно-приемно отделение и МБАЛ "Христо Ботев" гр. Враца
 
Уважаеми г-н Цветков,
 
Във Вашето писмо за финал казвате, че ще продължите да търсите съдействието ни за ограничаване потока от пациенти към Спешно отделение. А целта на нашите усилия и финансирането ни е да осигурим по-лесен, по-бърз и добър достъп на ЗОЛ до дежурен лекар. Поради което структурираме Дежурен кабинет с по-малък /от СПО/ и ясен обем дейност. Там, където нашите пациенти няма да изчакват с часове дежурните от Спешно отделение да се справят с драмите на спешността и неотложността, за да имат време да погледнат едно възпалено гърло, обрив или повишено артериално налягане.
 
Уверяваме ВИ, че когато в нашия Дежурен кабинет се случи състояние на спешност и неотложност, то персоналът там ще осигури връзка със Спешно-приемно отделение. Както и се надяваме, че когато се обърнем по спешност към вас, то "комплексното обслужване на МБАЛ, което няма алтернатива, тясната колаборация с клинична лаборатория и отделение по рентгенова диагностика", както пишете в писмото си, ще окаже помощ за пациентите, изпаднали в спешност и неотложност, за които ще ви потърсим.
 
На практика нашето решение ще доведе до изясняване на длъжностните характеристики и ще подобри съвместната ни дейност. Това е накратко дискусията на събранието ни по отношение ползата за пациентите. Допълнително ДОЛВО ще търси съдействие от Общински съвет Враца за спонсориране и разкриване на нощен аптечен пункт. 
 
По отношение нашето финансиране, ние избрахме средствата ни да бъдат насочвани към дежурните лекари и консумативи в ДК на "Даут - Медицински център". Нямаме финансова възможност, нито лична ангажираност да покриваме огромните загуби /както ни обяснихте/ на Спешно отделение и МБАЛ, които категорично смятаме не са единствено от злоупотребата на нашите ЗОЛ със Спешната помощ.
 
С договарянето на ДК считаме, че ще подпомогнем и без това недостатъчния персонал в Спешно-приемно отделение да концентрира усилия и време в непосредствената си задача - Спешна и неотложна помощ.
Ще вложим усилия да информираме и насочим всички наши неспешни ЗОЛ към ДК.
Тепърва ни предстои много работа.
 
Уважаеми г-н Цветков,
 
Пишете, че на никого не са нужни конфликтни ситуации и не искате да стоите зад тях ,каквото е и нашето становище. Пациентите са болни, търсещи помощ, нека не стават жертви на конфликтни интереси в системата. Все пак, отношението към пациента и уважението към колегите е въпрос на личен морал и отговорност. И точно това отношение определя авторитета на лекаря.
 
Нашата цел е както да подобрим здравеопазването във Враца, така и да подсилим комуникацията и уважението между нас.
 
От Ръководството на ДОЛВО:
Д-р Емил Миленков и Д-р Даниела Торбова

 


коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 ... 35