Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
11.01.2017 17:04 | Позиция на ДОЛВО

На проведена работна среща между 24-мата ОПЛ финансирали Дежурен кабинет за прегледи извън работно време и Управителя на ДМЦ "ДАУД МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" гр. Враца, където е структуриран кабинета бяха обсъдени първите 10 дни от работата на кабинета, проблемите, трудностите и потребностите в хода на дейността му. Бяха анализирани най-честите затруднения и конфликтни ситуации, обсъдени бяха възможностите за разрешаването им.
 
Във връзка с това ДОЛВО взе решение за организиране на нова работна среща между нас и пряко отговорните инстанции от здравеопазната сфера в региона - Ръководството на МБАЛ-Враца, РЗОК-Враца, РЗИ-Враца, Председателя на РК на БЛС - Враца и Даут МЦ.
 
Предварително плануваме срещата да се състои на 17.01.2017 год.
 
Там ще отстояваме нашата
 
ПОЗИЦИЯ :
 
1. Целта на новосъздадения от нас Дежурен кабинет е да работим ЗАЕДНО - в колаборация с Спешно-приемно отделение (СПО) на МБАЛ-Враца в интерес на обществото - лекари и пациенти, а не да влизаме в конфликти помежду си. 
Стремежът ни е да намалим потока пациенти към спешния център, организирайки мед.помощ за неспешните състояния и обучавайки населението да прави разлика между потребност от дежурен лекар и такава от спешна и/или неотложна помощ.
Целим да улесним и ускорим достъпа на болните до дежурен лекар, а не да ограничим прегледите в извънработно време, само до тези, които са спешни и/или неотложни.
Ние не сме алтернатива на Спешно-приемно отделение (СПО), а допълнителен кабинет за медицинска дейност, в обема вменен на личните лекари, но извън работното ни време. Ние сме нова структура, целяща да даде повече възможност за здравеопазна дейност във Враца.
 
2. Нашият Дежурен кабинет е структуриран с подробни юридически консултации и е напълно законосъобразен и адекватен на изискванията към ОПЛ и възможностите ни.
Никъде в закона от нас не се изисква организация на спешна и/или неотложна помощ. Напротив, казано е, че всеки пациент обърнал се към Спешно-приемно отделение (СПО), трябва да бъде прегледан от лекар и преценен. При спешност и неотложност-обслужен на място и своевременно. При липса на спешност-насочен след прегледа към друга структура /Наредба 10 от 31.05.1994 год.чл.2,ал.1 и ал.2 /. 
Във връзка с това ще отстояваме правото на всеки пациент, обърнал се към Спешно-приемно отделение (СПО) да има достъп до лекари да бъде прегледан, а не преценяван на входа от административен персонал. 
Настояваме в Спешно-приемно отделение (СПО) пациентите да бъдат питани първо за оплакванията им, а не кой е личният им лекар.
В Спешно-приемно отделение (СПО) обслужването е държавна отговорност и субсидия и хората там трябва да получават еднакво, своевременно и безплатно мед.обслужване, в зависимост от състоянието си. 
Изразяваме несъгласие за разделението на хората, обърнали се към Спешно-приемно отделение (СПО) , в зависимост от това кой е личният им лекар. Както и за различното отношение към тях.
Спешно-приемно отделение (СПО) не е звено обслужващо само пациентите на определени ОПЛ, а държавна служба в помощ на цялото население в региона /дори не само от град Враца/.
 
3. Когато в Дежурния кабинет се установи /или има съмнение за/ спешност или неотложност, настояваме Спешно-приемно отделение (СПО) към когото ще се обърнем да предостави държавната база / Рьо-, клинична лаборатория, тесни специалисти и консултанти на разположение/ за изпълнение на медицинска помощ по спешност и неотложност. Така, както тази база се ползува за други пациенти. Така, както повелява моралът в професията ни.
 
4. ДОЛВО сформира комисия с юридическо участие за разглеждане на постъпили сигнали от пациенти и лични лекари за възникнали нередности и конфликти, с чиито решения ще сезираме РЗИ-Враца и цялата общественост.
 
5. Нашата главна и най-важна цел е да работим съвестно като лекари, да имаме добра комуникация помежду си в полза на общата ни задача- здравеопазването на хората в нашия град.
 
Всички ние - лекарите на Враца имаме и ще отстояваме правото да ползваме държавната собственост в МБАЛ-Враца, за осигуряване на по-добро качество в опазването здравето и живота на съгражданите ни.

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО) 

 


коментари: няма | прочети цялата статия
16.12.2016 14:42 | От Ръководството на ДОЛВО

До Директора на РЗОК - Враца
До Директора на МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца

Уважаеми господа, 

След проведената в РЗОК - Враца /по ваше искане/ тристранна среща във връзка с преподновяване договорите ни за обслужване на пациентите в извънработно време през 2017 год., както и по повод Ваше писмо от 15.12.2016 год., проведохме поредното събрание на ОПЛ. 
След продължителни дискусии и тайно гласуване, мнозинството взе решение да структурираме ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ в "Даут - Медицински център", с когото да координираме и договорим дейността си.
 
Решението ни е мотивирано от отчетената тристранна полза, за:
 
- Пациентите
 
- ОПЛ
 
- Спешно-приемно отделение и МБАЛ "Христо Ботев" гр. Враца
 
Уважаеми г-н Цветков,
 
Във Вашето писмо за финал казвате, че ще продължите да търсите съдействието ни за ограничаване потока от пациенти към Спешно отделение. А целта на нашите усилия и финансирането ни е да осигурим по-лесен, по-бърз и добър достъп на ЗОЛ до дежурен лекар. Поради което структурираме Дежурен кабинет с по-малък /от СПО/ и ясен обем дейност. Там, където нашите пациенти няма да изчакват с часове дежурните от Спешно отделение да се справят с драмите на спешността и неотложността, за да имат време да погледнат едно възпалено гърло, обрив или повишено артериално налягане.
 
Уверяваме ВИ, че когато в нашия Дежурен кабинет се случи състояние на спешност и неотложност, то персоналът там ще осигури връзка със Спешно-приемно отделение. Както и се надяваме, че когато се обърнем по спешност към вас, то "комплексното обслужване на МБАЛ, което няма алтернатива, тясната колаборация с клинична лаборатория и отделение по рентгенова диагностика", както пишете в писмото си, ще окаже помощ за пациентите, изпаднали в спешност и неотложност, за които ще ви потърсим.
 
На практика нашето решение ще доведе до изясняване на длъжностните характеристики и ще подобри съвместната ни дейност. Това е накратко дискусията на събранието ни по отношение ползата за пациентите. Допълнително ДОЛВО ще търси съдействие от Общински съвет Враца за спонсориране и разкриване на нощен аптечен пункт. 
 
По отношение нашето финансиране, ние избрахме средствата ни да бъдат насочвани към дежурните лекари и консумативи в ДК на "Даут - Медицински център". Нямаме финансова възможност, нито лична ангажираност да покриваме огромните загуби /както ни обяснихте/ на Спешно отделение и МБАЛ, които категорично смятаме не са единствено от злоупотребата на нашите ЗОЛ със Спешната помощ.
 
С договарянето на ДК считаме, че ще подпомогнем и без това недостатъчния персонал в Спешно-приемно отделение да концентрира усилия и време в непосредствената си задача - Спешна и неотложна помощ.
Ще вложим усилия да информираме и насочим всички наши неспешни ЗОЛ към ДК.
Тепърва ни предстои много работа.
 
Уважаеми г-н Цветков,
 
Пишете, че на никого не са нужни конфликтни ситуации и не искате да стоите зад тях ,каквото е и нашето становище. Пациентите са болни, търсещи помощ, нека не стават жертви на конфликтни интереси в системата. Все пак, отношението към пациента и уважението към колегите е въпрос на личен морал и отговорност. И точно това отношение определя авторитета на лекаря.
 
Нашата цел е както да подобрим здравеопазването във Враца, така и да подсилим комуникацията и уважението между нас.
 
От Ръководството на ДОЛВО:
Д-р Емил Миленков и Д-р Даниела Торбова

 


коментари: няма | прочети цялата статия
15.12.2016 19:18 | До Общопрактикуващите лекари в Община Враца

Уважаеми колеги ОПЛ,

На 15.12.2016 год. след динамично развитие на проблема по договаряне на дежурния кабинет и постъпили две оферти - от МБАЛ-Враца за 0.13 лв. и от "ДМЦ ДАУД МЦ" за 0.11 лв. се проведе събрание на Общопрактикуващи лекари с продължителни дискусии за плюсовете и минусите на двете оферти, след което се даде възможност на присъстващите за тайно гласуване.
 
Резултати са:
 
За "ДМЦ ДАУД МЦ" - 20 ОПЛ
 
За МБАЛ - Враца - 3 ОПЛ
 
Събранието апелира за дисциплина и единство, за да постигнем промяната към по-добро по отношение ОПЛ, ЗОЛ и Спешен център.
 
Чрез структуриране на дежурен кабинет ще подпомогнем колегите от Спешен център да концентрират усилия и време в непосредствените си задължения - обслужване на спешни и неотложни случаи.
 
На пацинетите ще дадем възможност да бъдат обслужени в зависимост от нуждата в две структури. 
 
За ОПЛ на по-ниска цена ни се гарантира качество и достъпност, (което ще скрепим с договор) както и допълнително обслужване в случай на смърт на пациент.
 
Дежурния кабинет като по-малка структура ще осигури по-добра комуникация между ОПЛ и "ДМЦ ДАУД МЦ", освен това ще дадем възможност за използване на финансите ни по предназначение - заплащане труда на дежурните лекари от "ДМЦ ДАУД МЦ", прегледали неспешните ни пациенти в неработно време.
 
Отново призоваваме за единство, координация и дисциплина за да осъществим промяната по най-добър начин за три страни - МБАЛ-Враца, ЗОЛ от Враца и ОПЛ - Враца.
 
Моля проверявайте си ежедневно ел. пощи и изпращайте своите идеи и въпроси на ел. поща: rk-bls@m-real.net и rkblsvratsa@abv.bg (за тези, които имат регистрации в yahoo и gmail) до 20.12.2016 год.
 
Молим желаещите да сключат договор с "ДМЦ ДАУД МЦ" да изпратят необходимата фирмена информация до 20.12.2016 год. на същата ел.поща., защото на 22.12.2016 год. в 17:30 в офиса на РК на БЛС - Враца ще се проведе работна среща между предствителство на ОПЛ и Управителя на "ДМЦ ДАУД МЦ" - Д-р Саид Дауд, където ще му бъдат зададени всички подадени от вас писменно въпроси и съответно ще бъдат записани неговите отговори, след което ще подпишем двустранно този документ, който ще бъде приложение към договорите ни за дежурен кабинет.
 
След работната среща ще бъдат изработени договорите на всички включени в дежурния кабинет на "ДМЦ ДАУД МЦ" ОПЛ и на 27.12.2016 год. от 08:00 часа до 18:00 часа на място в "ДМЦ ДАУД МЦ" всеки от нас ще подпише договора, запознавайки се с условията в дежурния кабинет на място.
 
ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО)

коментари: няма | прочети цялата статия
13.12.2016 11:58 | До Общопрактикуващите лекари в Община Враца

Уважаеми колеги ОПЛ,
 

На 12.12.2016 год. се проведе събрание на ОПЛ във връзка със сключване на новите договори за медицинско обслужване на ЗОЛ в извън работно време за 2017 год.
От разгледаните две възможности на СПО на МБАЛ - Враца (с изискване от 0.15 лв. до 0.26 лв. за ЗОЛ) и МЦ "Д-р Саид Дауд" (с предложение от 0.13 лв. на ЗОЛ), присъстващите на събранието 20 ОПЛ гласуваха:

17 - за МЦ "Д-р Саид Дауд"
2 - за СПО към МБАЛ- Враца
1- въздържал се 

Договорите с МЦ "Д-р Саид Дауд" трябва да бъдат сключени до 27.12.2016 год. като за целта е необходимо до 20.12.2016 год. да се изпрати на електронна поща: rk-bls@m-real.net и rkblsvratsa@abv.bg (за тези, които имат регистрации в yahoo и gmail) следната информация:
 

1. Име на фирма;
2. Представлявана от;
3. Адрес и седалище на управление;
4. БУЛСТАТ;
5. Телeфонен номер;
6. Електронна поща;
7. Последна актуална бройка (от месечния отчет за декември 2016) на ЗОЛ в пациенската листа на кандидастващия ОПЛ.

На събранието бяха дискутирани множество въпроси, касаещи качеството на медицинската услуга по принцип в дежурния кабинет както и отделни казуси, с цел подобрено обслужване на ЗОЛ сравнимо с дейността на СПО досега. Целта е да се подобри достъпа и нивото на медицинската услуга.
Предложено беше да се изработи колективен иск от ДОЛВО до Общински съвет Враца за спонсориране на нощна аптека в близост с МЦ "Д-р Саид Дауд". 
ДОЛВО ще изработи информационен текст, който да бъде поставен на вратите на всеки ОПЛ сключил договор с МЦ "Д-р Саид Дауд".

 


коментари: няма | прочети цялата статия
06.12.2016 14:49 | До Общопрактикуващите лекари в Община Враца

Уважаеми колеги ОПЛ,

След натиска на Директора на МБАЛ Враца за продължаване на договорите ни със Спешен център от 01.01.2017 год., на по-висока цена - 0.26 лв., ръководството на ДОЛВО след юридическа консултация и няколко съвещания, успя да постигне споразумение с Медицински център във гр. Враца /отговарящ на изискванията на Наредба 40, параграф 1/ за разкриване на дежурен кабинет. Споразумението е на досегашната цена - по 0.13 лв. За повече подробности, мнения и коментари, моля обърнете се на електронната поща на РК на БЛС - Враца.
Нуждаем се от мнението на всеки един от нас, за да координираме дейността си и да организираме обслужването на ЗОЛ в почивни и празнични дни, в името на общия ни интерес.
Пишете на електронната поща на колегията - rk-bls@m-real.net

Весели декемврийски празници !

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 ... 34