Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 13.06.2013 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 13.06.2013 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.
  
1. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на свое заседание проведено на 13.06.2013 год. разгледа и обсъди постъпило писмо Изх.№219/03.06.2013 год. от Д-р Цветан Райчинов - Председател на УС на БЛС до районите колегии относно наложената глоба в размер на 80 000 лева от Комисията за защита на конкуренцията (Решение №508/03.05.2012 год.) и потвърдено съответно от три и пет членен състав на ВАС.
Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно отхвърли отправения в писмото призив за солидарно изплащане на глобата от 80 000 лева.     
Отчитайки факта, че всички районни колегии превеждат ежемесечно към Централата на БЛС в София отчисленията от членския внос на своите членове, УС на РК на БЛС - Враца настоява Управителният съвет на Българския Лекарски Съюз да управлява и стопанисва правилно този финансов ресурс. Напомняме също, че в гласувания бюджет за 2013 год. има перо "РАЗНИ" на стойност 20 000 лв.     
Не виждаме причина да изискваме средства от колегите си за покриване на щети, причинени на съсловието от недоглеждане или безотговорност на юристите на Българския Лекарски Съюз.     
И въпросът е принципен, не е в сумата-малка или голяма. Бихме плащали за ползи осигурени на съсловието от Централата на БЛС, а не за щети, за  които редовите членове не  носят отговорност.   
Управителният съвет на на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца настоява, централното ръководство да потърси отговорност от юристите работещи по договор  към Българския Лекарски Съюз за допуснатия от тях сериозен пропуск в консултирането на това решение взето на Събора на БЛС през 2011 год.
 
2. Управителния съвет разгледа и обсъди списък от лекари, които са с неизплатен членски внос за 2012 год. и взе решение преди да приложи чл.22а, ал.2 от Устава на РК на БЛС - Враца, всеки от членовете на Управителният съвет да осъществи контакт с колегите, които познава за да ги информира за тяхното задължение.
 
3. На двама колеги придобили специалност през майската изпитна сесия на 2013 год. и внесли заявления до Управителния съвет бяха отпуснати финансови помощи.