Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 11.12.2013 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 11.12.2013 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

 
1. Управителния съвет заличи от регистъра на Районната колегия Д-р Цольо Митков Цольов - общопрактикуващ лекар от с. Габаре, Община Бяла Слатина за неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца.
 
2. Взето беше решение от 2014 година на колегите, които имат неплатен членски внос за период по-голям от 3 месеца да се изпращат SMS с напомняне за дължимия членски внос.
 
3. Управителния съвет разгледа и одобри нов образец “ЗАЯВЛЕНИЕ”  за членство в Районната колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца.
 
4. Разгледано беше постъпило заявление от Д-р Дора Илиева Петрова, която е безработна да бъде освободен от плащане на членски внос. Решено беше колегата да бъде освободен от дължимия членски внос и заличен от регистъра на колегията съгласно чл.27, ал.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз – Враца.
 
5. Одобрена беше финансова помощ на постъпило заявление от Д-р Светослав Димитров Савчев във връзка с трагичната кончина на техния син Николай Светославов Савчев.
 
6. Обсъден беше получения към настоящия момент проект за Национален Рамков Договор 2014.