Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Позиция на ДОЛВО
11.01.2017 17:04 | Изпрати | Принтиране


На проведена работна среща между 24-мата ОПЛ финансирали Дежурен кабинет за прегледи извън работно време и Управителя на ДМЦ "ДАУД МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" гр. Враца, където е структуриран кабинета бяха обсъдени първите 10 дни от работата на кабинета, проблемите, трудностите и потребностите в хода на дейността му. Бяха анализирани най-честите затруднения и конфликтни ситуации, обсъдени бяха възможностите за разрешаването им.
 
Във връзка с това ДОЛВО взе решение за организиране на нова работна среща между нас и пряко отговорните инстанции от здравеопазната сфера в региона - Ръководството на МБАЛ-Враца, РЗОК-Враца, РЗИ-Враца, Председателя на РК на БЛС - Враца и Даут МЦ.
 
Предварително плануваме срещата да се състои на 17.01.2017 год.
 
Там ще отстояваме нашата
 
ПОЗИЦИЯ :
 
1. Целта на новосъздадения от нас Дежурен кабинет е да работим ЗАЕДНО - в колаборация с Спешно-приемно отделение (СПО) на МБАЛ-Враца в интерес на обществото - лекари и пациенти, а не да влизаме в конфликти помежду си. 
Стремежът ни е да намалим потока пациенти към спешния център, организирайки мед.помощ за неспешните състояния и обучавайки населението да прави разлика между потребност от дежурен лекар и такава от спешна и/или неотложна помощ.
Целим да улесним и ускорим достъпа на болните до дежурен лекар, а не да ограничим прегледите в извънработно време, само до тези, които са спешни и/или неотложни.
Ние не сме алтернатива на Спешно-приемно отделение (СПО), а допълнителен кабинет за медицинска дейност, в обема вменен на личните лекари, но извън работното ни време. Ние сме нова структура, целяща да даде повече възможност за здравеопазна дейност във Враца.
 
2. Нашият Дежурен кабинет е структуриран с подробни юридически консултации и е напълно законосъобразен и адекватен на изискванията към ОПЛ и възможностите ни.
Никъде в закона от нас не се изисква организация на спешна и/или неотложна помощ. Напротив, казано е, че всеки пациент обърнал се към Спешно-приемно отделение (СПО), трябва да бъде прегледан от лекар и преценен. При спешност и неотложност-обслужен на място и своевременно. При липса на спешност-насочен след прегледа към друга структура /Наредба 10 от 31.05.1994 год.чл.2,ал.1 и ал.2 /. 
Във връзка с това ще отстояваме правото на всеки пациент, обърнал се към Спешно-приемно отделение (СПО) да има достъп до лекари да бъде прегледан, а не преценяван на входа от административен персонал. 
Настояваме в Спешно-приемно отделение (СПО) пациентите да бъдат питани първо за оплакванията им, а не кой е личният им лекар.
В Спешно-приемно отделение (СПО) обслужването е държавна отговорност и субсидия и хората там трябва да получават еднакво, своевременно и безплатно мед.обслужване, в зависимост от състоянието си. 
Изразяваме несъгласие за разделението на хората, обърнали се към Спешно-приемно отделение (СПО) , в зависимост от това кой е личният им лекар. Както и за различното отношение към тях.
Спешно-приемно отделение (СПО) не е звено обслужващо само пациентите на определени ОПЛ, а държавна служба в помощ на цялото население в региона /дори не само от град Враца/.
 
3. Когато в Дежурния кабинет се установи /или има съмнение за/ спешност или неотложност, настояваме Спешно-приемно отделение (СПО) към когото ще се обърнем да предостави държавната база / Рьо-, клинична лаборатория, тесни специалисти и консултанти на разположение/ за изпълнение на медицинска помощ по спешност и неотложност. Така, както тази база се ползува за други пациенти. Така, както повелява моралът в професията ни.
 
4. ДОЛВО сформира комисия с юридическо участие за разглеждане на постъпили сигнали от пациенти и лични лекари за възникнали нередности и конфликти, с чиито решения ще сезираме РЗИ-Враца и цялата общественост.
 
5. Нашата главна и най-важна цел е да работим съвестно като лекари, да имаме добра комуникация помежду си в полза на общата ни задача- здравеопазването на хората в нашия град.
 
Всички ние - лекарите на Враца имаме и ще отстояваме правото да ползваме държавната собственост в МБАЛ-Враца, за осигуряване на по-добро качество в опазването здравето и живота на съгражданите ни.

ДРУЖЕСТВО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ (ДОЛВО) 

 

Коментари
Все още няма...
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 3 + 15 = ?