Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 12.10.2017 год.

1. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване на регионално ниво следните лекари:

 РЕГИОНАЛНО НИВО

д-р Ростислав Стефанов Георгиев  
Специалист: "Анестезиология и интензивно лечение"
Началник на ОАИЛ
МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца
 
д-р Наталия Василева Чепел
Специалист "Вътрешни болести" и "Нефрологя"
СИМП по Нефрологя гр. Враца      

д-р Иво Георгиев Димитров - ПОСМЪРТНО
Специалист: "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - гр. Враца
 
д-р Венцислав Илиев Анков
Специалист: "Хирургия"
Хирургично отделение
"МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра
СИМП по Хирургия
  
д-р Стела Петрова Панчева
Специалист: "Вътрешни болести"
Терапевтично отделение
"МБАЛ-Бяла Слатина" ЕООД
 
д-р Румелия Миткова Иванова
Специалист: "Нервни болести"
Неврологично Отделение
МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД гр. Козлодуй


2. Управителния съвет единодушно реши отчетно-изборното събрание да се проведе на 03.02.2018 год. в конферентната зала на Търговско-промишлената палата-Враца със следния дневен ред: 

1. Регистрация на делегатите: 0900 - 1000 часа.
2. Откриване на Общото събрание - 1000 часа.
3. Приемане на дневния ред:
4. Избор на комисии:
- по мандатността
- по избора
5. Отчет на Председателя на РК на БЛС - Враца за работата на РК на БЛС - Враца. Отчет на бюджета на Районната колегия за 2017 год. и приемане на проекто-бюджета за 2018 год.
6. Отчет на Председателя на Комисията по Професионална етика.
7. Отчет на Председателя на Контролната комисия.
8. Избор на Председател на РК на БЛС - Враца.
9. Избор на Управителен съвет на РК на БЛС - Враца.  
10. Избор на Секретар и Зам. Председатели на РК на БЛС - Враца.
11. Избор на делегати за Събора на Българския Лекарски Съюз.
12. Избор на Председател и членове на Комисия по Професионална Етика.
13. Избор на Председател и членове на Контролната комисия.

3. Взе се решение Координаторите на дружествата по места в срок от 01.11.2017 год. до 13.12.2017 год. трябва да организират и проведат събранията на дружествата за избор на делегатите за отчетно-изборното събрание.

4. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от Д-р Галя Данчева Пенкова от гр. Оряхово за придобита специалност "Педиатрия" на майската изпитна сесия 2017 год.

5. Докладвано беше, че настоящия Координатор на дружеството на лекарите за Общини Оряхово, Мизия и Хайредин - д-р Дилян Гуленов е заявил желанието да се оттегли от изпълняваната длъжност. Взе се решение д-р Гуленов да остане до избирането на делегатите от техния регион за отчетно-изборното събрание.

6. Докладвано беше, че настоящия Координатор на дружеството на лекарите към ДКЦ-1 ЕООД гр. Враца - д-р Ванилия Илиева е заявила желанието да се оттегли от изпълняваната длъжност.