Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 31.01.2019 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 31.01.2019 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.


1.
Становище на УС на РК на БЛС - Враца относно действията на УС на БЛС по спиране на процедурите извършени с имота на БЛС за построяването на административна сграда и хотел. Становището изготвено от юриста на РК на БЛС - Враца буди тревоги и безпокойство относно решения на УС на БЛС. Считаме, че трябва де се припомни на управителните органи на Българския Лекарски Съюз, че не трябва да причиняват вреди и необратими последици.

Настояваме да се изготви доклад от Комисията за Дома на лекаря, който да се обсъди на Извънреден събор на БЛС.

СТАНОВИЩЕ
на юриста на РК на БЛС - Враца
разгледано и одобрено на заседание
на УС на РК на БЛС - Враца
на 31.01.2019 год.

 

ОТНОСНО: Действия на УС на БЛС за спиране на процедурите извършени с имота на БЛС за построяването на административна сграда и хотел;

С настоящото становище УС на РК на БЛС - Враца изразява своята загриженост за евентуалните правни последици, които ще породи Писмо № 352 от 01.10.2018 год. до Главния архитект на столична община г-н Здравков и до Председателя на Столичния общински съвет г-н Елен Герджиков изпратено от председателя на УС на БЛС д-р Иван Маджаров, с което иска спиране или отлагане на предприети процедури по подаденото в НАГ заявление № CAT 17-ГР0О -1054 от 17.05.2017 год. 
Считаме, че взето Решение на УС на БЛС от 28.09.2018 год., на основание чл.14, ал. 3 т. 1 и 6 от Устава на БЛС, в изпълнение на което е изпратено горецитираното писмо е взето в разрез с чл.12, ал.1, т.2 от устава на БЛС и разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 от ЗСОЛЛДМ. Тези разпоредби вменяват на УС на БЛС правото и задължението да управлява имуществото на съсловната организация, но не е предвидено да извъшва действия на разпореждане с него.

Съгласно Тълкувателно решение № 91 от 1.X.1974 год., ОСГК на ВС „ разпореждането е такъв правен акт, с който носителят на едно вещно право внася някаква промяна в него, като го прехвърля, видоизменя, ограничава или прекратява. От друга страна, действия, които са насочени към запазване и поддържане на имуществото, събиране на доходи, използване, изплащане на задължения, сключване на договори за наем до три години и др, са действия на обикновено управление. Взетото от управителния съвет решение за спиране на изпълнението на сключения договор за отстъпено право на строеж с Дигеста - СИП АД, може да доведе до невъзможност същия да бъде изпълнен,респективно в последствие прекратен. Тъй като правото на строеж предствлява ограничено вещно право върху имот, учредяването, изменението и прекратяването на това правоотношение е винаги действие на разпореждане. Ето защо намираме, че с взетото решение УС на БЛС е излязъл извън рамките на своята компетентност и в нарушение на устава и закона е извършил действие, за което не е овласетн с решение на висшия орган на БЛС, а именно Националния събор. Макар в закона и устава, поради законодателен пропуск да не е изрично записано, че решения за разпореждане с имуществото на БЛС се визма единствено от висшия му орган до приложимата в случая разпоредба може да се стигне по тълкуватален път. Следва да намерят приложение аналогични разпоредби в устройствените закони на съсловните организации на други регулирани професии като адвокати, архитекти, одитори и др. Съгласно чл. 20, ал.1, т.9 от Закона за камарата на архитектите и инжинерите в ивестиционното проектиране и чл.82, т.7 от Закона за адвокатурата решение за разпожредане с недвижими имоти е от копетентността единствено на висшия орган Общото събрание на тези съсловия. 

Освен, че е взето без фактическо или правно основание, това решение може да има необратими последици и причини вреди на БЛС, тъй като при везъможност за изпълнение на договора за строеж на сградата в имота на БЛС, Дигеста - СИП АД е в правото си да прекрати договора и претендира обезщетяване на всички понесени вреди, резултат от неизпълнението на договора. Освен вложените към момента средства за проектиране и подготовка за строителството, може да претендира и пропуснатите ползи от неизпълнение на строежа, и общо вредите, които БЛС може да бъде осъден по съдебен ред да заплати биха могли да достигнат 1 000 000 /един милион/лева. Това са средства, които съюза няма и за да погаси задължението, освен че ще изгуби имота, лекарския съюз ще трябва да погасява остатъка от задължението, чрез постъпленията от членски внос, който е единствения източник на приходи. Това ще наложи увеличение на членския внос на всички лекари членове в страната. Така едно решение на УС на БЛС, което е лишено от правна и житейска логика може да засегне всички членове.

Считаме, че следва да се изиска доклад за мотивите на управителния съвет да спре изпълнението на договора, с който е отстъпено право на строеж и да се свика Извънреден събор на БЛС, на който да бъде обсъден този въпрос и взето решение да се продължи ли процедурата пред Столична Община касателно имота или не.

С този въпрос следва да бъдат запознати и останалите колегии и бъде взето в предвид и тяхното становище за внасяне на искане за свикване на Извънреден събор.


2.
Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност:
Д-р Таня Илиева Георгиева за придобита специалност "физиотерапия и рехабилитация";
Д-р Полин Василев Горанов за придобита специалност "Обща медицина";
Д-р Иван Ангелов Торбов за придобита специалност "Ортопедия и травматология";

3. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца беше свален:
УИН 0700000572 Д-р Петко Йолчев Йолчев;

4. УС на РК на БЛС - Враца разгледана представена от д-р Любомир Методиев Зарков служебна бележка Изх.№95-97/09.01.2019 год. с изготвена справка от ЦСМП - Враца за месеците през 2018 год., когато е ползвал болнични. Д-р Любомир Зарков беше свален от регистъра на РК на БЛС - Враца след решение на УС на РК на БЛС - Враца (протокол №181/11.12.2018 год.) за неплатен членски внос за повече от 6 (шест) месеца съгласно Устава на Българския Лекарски Съюз, чл.37а, ал.1, т.4. и ал.2 и във връзка с връзка с чл. 4 на Кодекса за професионална етика на лекарите и чл.25, т.3 и т.4 от Устава на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца. Лекар който е бил болнични не се освобождава от дължимия членски внос освен ако същия не е подал преди това едномесечно писменно предизвестие за заличаване от регистъра на Районната колегия и съответно от националния регистър на БЛС съгласно чл.13, т.в от Правилника за организация и работа на Националния регистър на БЛС.
Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно реши, че не възстановява д-р Любомир Методиев Зарков УИН 0700000431 в регистъра на Районната колегия и съответно в националния регистър на БЛС. Възстановяването на членството може да се извърши след заплащане на дължимия членски внос и такса от 50 (петдесет) лева съгласно чл.25 от Правилника за организация и работа на Националния регистър на БЛС.

5. УС на РК на БЛС - Враца обсъди въведената функция за онлайн заявки за издаване на удостоверения за членство през интернет регистъра на БЛС. Колегията от 1999 год. има доказано работеща система за издаване на удостоверения от офиса и изразеното мнение от всички членове на УС, е че това трябва да бъде запазено.

Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно реши да не се ползва функцията за онлайн заявки за издаване на удостоверения за членство през интернет регистъра на БЛС.