Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 03.07.2019 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 03.07.2019 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца информира за проведения 70ти Извънреден събор на БЛС от 10-12.05.2019 год. в гр. Обзор.

2. Обсъдено беше състоянието в МБАЛ "Христо Ботев" АД гр. Враца и по-конкретно тиражираните публикации в медиите за преструктуриране/закриване на отделения в областните болници на Северозападна България, изказани от Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Взето беше единодушно решение, в което УС на РК на БЛС - Враца се обявява категорично против всякакви планове за закриване на отделения в лечебното заведение, като настоява усилията да бъдат насочени към стабилизирането на определени структури, така че те да оказват качествена и навременна медицинска помощ на населението. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца предложи да се организира среща с Общински съвет, Кмет на Община Враца, Областен управител и Министъра на здравеопазването по темата.

3. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца представи на вниманието на УС кратък протокол на Управителния на Българския Лекарски Съюз от 19.06.2019 год. и по-конкретно точка 2.4. а именно "Управителният съвет на Българския лекарски съюз като разгледа писмото на Софийска лекарска колегия относно казуса с дължимите суми със стар членски внос, взе решение, че задълженията не следва да се претендират. - Решението е прието с 9 гласа "за", "против" няма, "въздържали се" - 2 гласа.". 
УС на РК на БЛС - Враца взе решение да се обърне към КК на БЛС за проверка и становище на това решение на УС на БЛС на базата на какво е взето, като също така да се внесе конкретна яснота относно натрупания общ размер като сума на задълженията, който е опростен, както и съответните периоди през годините назад.

4. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца представи постъпили оферти за подмяна на входната врата на офиса (тази при домофона). След обсъждане беше избрана офертата на фирма "СЕРПИО" ЕООД гр. Враца, като разходите да бъдат разделени по-равно между другите двама собственици на помещения в този имот.

5. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца информира, че сваления от регистъра през месец декември Д-р Любомир Методиев Зарков е превел по банков път дължимия членски внос на 23.04.2019 год., но не е заплатена таксата за възстановяване в регистъра. Единодушно беше решено да не бъде възстановяван в регистъра на БЛС Д-р Любомир Методиев Зарков докато не бъде платена таксата за възстановяване в регистъра. 

6. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца постави на обсъждане предложението си да не се претендира задължението от дължим стар членски внос на Д-р Георги Димитров Бончев предвид наскоро претърпяната пътно-транспортна злополука и тежкото и критично състояние, в което се намира към настоящия момент. УС единодушно реши да не се претендира задължението от стар членски внос на Д-р Георги Димитров Бончев.

7. Одобрена беше отпусната сума за дарение на Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон" гр. Враца. Сумата е използвана за закупуване на билети за куклен театър.

8. Управителния съвет отпусна финансово поощрение на подадено заявление от лекар за придобита специалност:
Д-р Людмил Кирилов Върбев за придобита специалност "Обща медицина";

9. На четирима лекари бяха отпуснати финансови помощи за раждане на дете.
Д-р Таня Илиева Георгиева;
Д-р Емил Илиев Еленков;
Д-р Марта Йорданова Цветанова;
Д-р Иоана Данчова Пащрапанска;

10. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца бяха свалени следните лекари:
УИН 0700000043 Д-р Атанаска Ценова Михайлова;
УИН 0700000457 Д-р Мариана Стефанова Киркова;