Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 01.10.2020 год.
На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 01.10.2020 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Председателя на УС на РК на БЛС - Враца информира за проведения Национален съвет на Българския Лекарски Съюз на 12.09.2020 год. в гр. Русе.

2. Във връзка с 19 Октомври - Ден на Българския лекар бяха обсъдени номинациите за национално ниво в категорията "Най-заслужил лекар от Районна колегия".
УС на РК на БЛС - Враца разгледа постъпилите 2 номинации, както следва:

Д-р Любомир Цветанов Цветков - Специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология "- предложен от дружеството на лекарите към Община Мездра.
Д-р Ваньо Ангелов Андрейнски - Специалист "Нервни болести" - предложен от Д-р Росен Айков, Председател на УС на РК на БЛС - Враца.

След проведено гласуване от УС на РК на БЛС - Враца единодушно беше избран Д-р Ваньо Ангелов Андрейнски за награждаване на национално ниво в категорията "Най-заслужил лекар от Районна колегия". Д-р Любомир Цветанов ще бъде награден на регионално ниво.


НАЦИОНАЛНО НИВО
"НАЙ-ЗАСЛУЖИЛ ЛЕКАР ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ"

Д-р Ваньо Ангелов Андрейнски
Специалност: Нервни болести
"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ-ВРАЦА" ЕООД
Лекар в Отделение по неврология

МЦ "Медик-2005" ЕООД гр. Враца
Специалист - Нервни болести

 

3. Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа постъпилите номинации на лекари от дружествата по места за награждаване по случай 19 Октомври - Ден на Българския Лекар. След обсъждане на подадените кандидатури, както и на направени предложения от Управителния съвет бяха избрани за награждаване на регионално ниво следните лекари:


РЕГИОНАЛНО НИВО

д-р Даниела Цветкова Торбова
Специалист "Вътрешни болести" и "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар -  гр. Враца

д-р Стела Симеонова Мечкова-Петрова
Специалист "Спортна медицина"
Началник отдел "ПЕК" към Дирекция "НЗБ"
РЗИ - гр. Враца

д-р Любомир Цветанов Цветков
Специалист "Вътрешни болести" и "Гастроентерология"
Вътрешно отделение
"МБАЛ-Мездра" ЕООД гр. Мездра

д-р Шенай Исмайл Реджеб
Специалист "Детски болести"
СИМП - гр. Бяла Слатина

д-р Михаил Евгениев Шарков
Специалист "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - с. Селановци

д-р Полин Василев Горанов
Специалист "Съдебна медицина" и "Обща медицина"
Общопрактикуващ лекар - с. Хърлец


Съгласно постъпилото писмо от д-р Иван Маджаров - Председател на УС на БЛС тази година заради пандемията КОВИД-19, лекарите избрани за награждаване на национално ниво от съответната Районна лекарска колегия, ще бъдат наградени на местно ниво, а не в гр. София.

4. УС на РК на БЛС - Враца взе решение ежегодното тържеството по награждаване на номираните колеги и официалния коктейл по случай 19 Октомври да се проведе на 17.10.2020 год. (събота) от 19:00 часа в лятната градина на ресторант "Славянски кът - I" гр. Враца.

5. Управителния съвет отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност:
Д-р Силвия Федева Христова за придобита специалност "Детски болести";
Д-р Петя Валентинова Цветкова-Иванова за придобита специалност "Детски болести";
Д-р Нора Орлинова Горанова за придобита специалност "Кожни и венерически болести";
Д-р Веселин Валентинов Петров за придобита специалност "Нервни болести";