Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 14.07.2021 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 14.07.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца, обсъди текущи проблеми касаещи членството и събираемостта на членския внос. Констатирано беше, че проблем със събираемостта на членския внос като цяло няма. Има забавяне при определени общопрактикуващи лекари тъй като някой от тях заплащат целия размер в края на календарната година.

2. Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца избра състава на Арбитражната комисия съгласно НРД №РД-НС-01-4/23.12.2019 год. за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 - 2022 год., РАЗДЕЛ IV, Правила за работа на арбитражните комисии - чл.425, ал.8.

ТИТУЛЯРИ
1. д-р Румен Стефанов
2. д-р Соня Съботинова
3. д-р Даниела Торбова

РЕЗЕРВИ
1. д-р Росен Айков
2. д-р Георги Комитски
3. д-р Иван Чолашки
   
3. Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца възложи на д-р Росен Айков - Зам.Председател на УС на РК на БЛС - Враца да се заеме с организационните въпроси по участието на делегатите в 72рия отчетно-изборен събор на БЛС на 18.09.2021 год. в гр. София.
      
4. Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно одобри предложението на д-р Ирена Мазнева за изработване на календар от РК на БЛС - Враца за 2022 год. с млади лекари, членове на колегията, които са избрали да останат в област Враца.
 
5. Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно реши да изиска становище от юриста на колегията относно архивирането на документите в колегията, срока на съхранението и методите за тяхното унищожаване, както и да представи проект за "Вътрешни правила за архива в Районна колегия на Български Лекарски - Съюз - Враца".

6. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца беше свален:
УИН 0700000754 Д-р Христо Петров Вълчев;
 
7. Д-р Ирена Мазнева информира членовете на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца, че ще има приемен ден всяка първа и трета сряда на месеца от 16:30 до 17:30 часа. в офиса на колегията след предварително записан час при техническия сътрудник.