Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 07.12.2021 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 07.12.2021 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. Д-р Ирена Мазнева представи пред Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца получените варианти от БЛС за цените на медицинските дейности заплащани от бюджета на НЗОК за 2022 год. Д-р Росен Айков информира за предложените цени на клинични пътеки и проведените разговори от БЛС за болничната помощ.

2. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца обсъди организацията по участието на делегатите от Врачанската колегия в 73 извънреден събор на БЛС на 10.12.2021 год. в гр. Пловдив. За делегатите е направена е резервация в парк-хотел "Санкт Петербург".
 
3. Д-р Ирена Мазнева информира членовете на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца за постъпило съвместно предложение от група Районни колегии на БЛС в т.ч. и Лекарска колегия - Враца за внасяне на нова точка в дневния ред на предстоящия 73 извънреден събор за изменение на Устава на БЛС относно минималния месечен размер на членския внос. Предложението е 2% от минималната работна заплата в Република България, като отчислението на органите на национално равнище да е 30%.

4. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа варианта на календара на колегията за 2022 год. и одобри офертата на фирма ArtEngineering от гр. Враца за тяхното изработване. На всеки от месеците има снимка, която млади лекари членове на РК на БЛС - Враца са предоставили за календара.

5. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца обсъди и прие становище относно изпратено писмо от централата на БЛС до лекари и Директори на лечебни заведения за предоставяне на лични данни на колегите във връзка с новата платформа на Националния регистър, както и получени становища по темата от: РК на БЛС - Велико Търново, РК на БЛС - Плевен, РК на БЛС - Русе РК на БЛС - Смолян.   


СТАНОВИЩЕ НА РК НА БЛС - ВРАЦА
             
След проведено заседание на УС на 07.12.2021 год. излизаме с единодушно решение, че  писмото от 29.11.2021 год. от централата на БЛС за събиране на данни за новия електронен регистър по начина, упоменат в писмото е нарушение на Устава на БЛС.                
Нашите мотиви са следните:                
1. Съгласно чл. 4 т. 11 от Устава на БЛС - "БЛС - Съставя и води национален електронен регистър  и районни регистри на членовете си" делегирането на права на юридически лица, различни от БЛС да събират и внасят лична информация за членове на БЛС в новия електронен регистър противоречи на Устава на БЛС.              
2.  Регистрирането, както и всяка настъпила промяна в информацията, която регистърът съдържа за всеки член се удостоверява с документи, които се представят в РК на БЛС. УС на всяка регионална колегия има за задължение да провери подадената информация и да впише или не и да нанесе корекции, с което поема отговорност за решението си, което може да бъде обжалвано съгл. АПК. В този случай, когато се делегират права с  това - информацията на членовете на БЛС да постъпва многоканално се престъпва Устава на БЛС и се размива отговорността при неволни или злоумишлени грешки, за което ние ще искаме коментар от КК на БЛС.             
Съгласно чл. 35 (1) от Устава на БЛС  - УС на районната колегия на БЛС проверя дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.             
(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесетдневен срок от подаването на документите.             
(3) (нова - 11.05.2019 год.) Вписването в регистъра по чл.32, ал.1 от ЗСОЛЛДМ в случаите по чл.17 от Закона за призване на професионално квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.             
(4) (предишна ал.3) УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал.2.             
(5) (предишна ал.4) Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС може да бъде направен при:             
1. (изм. - 11.05.2019 год.) неспазване изискванията по чл.32 ал.2,3 от ЗСОЛЛДМ;             
2. (изм. и доп. - 11.05.2019 год.) ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на казанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия. За удостоверяване на липсата/наличието на задължения лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало.             
(6) (предишна ал.5) Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едноседмичен срок.             
(7) (предишна ал.6,изм. - 11.05.2019 год.) Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.              
3. Това е начин да се омаловажи ролята на Районните колегии.                
4. От друга страна, по тази логика, членове на БЛС, които работят на индивидуални практики ще трябва собственоръчно да внасят в регистъра данните си, с което ще се стигне до хаос в информацията. Това е нежелателно и недопустимо.              
Предлагаме информацията, необходима за новия електронен регистър да бъде събирана изключително съобразно Устава на БЛС.

  
6. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца разгледа становище от юриста към РК на БЛС - Враца (съгласно решение на УС от 14.07.2021 год.) относно архивирането на документите, срока на съхранението и методите за тяхното унищожаване, както и единодушно прие изготвения проект за "Вътрешни правила за архива в Районна колегия на Български Лекарски - Съюз - Враца".  Управителният съвет възложи на комисия в следния състав:
 
1. Председател на РК на БЛС - Враца -  д-р Ирена Мазнева
2. Секретар на РК на БЛС - Враца - д-р Георги Комитски
3. Технически сътрудник на РК на БЛС - Враца - Николай Георгиев

   
да се събере на специално заседание след 01.01.2022 год. и да оформи протокол за унищожаване на първичните счетоводни документи - приходни и разходни касови ордери, платежни нареждания, получени фактури, банкови извлечения - със срок на съхранение по-голям от 10 /десет/ години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. Протокола да бъде одобрен на следващо заседание на УС на РК на БЛС - Враца и Контролната комисия на РК на БЛС - Враца.

7. На постъпило заявление от д-р Владислав Евгениев Климов, УС на РК на БЛС - Враца отпусна финасова помощ за раждане на дете.

8. За неплатен членски внос за период по-голям от 6 месеца, съгласно чл.22а, ал.1, т.4 от Устава на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца беше свален:
УИН 0700000878 д-р Георги Иванов Узунов;

 
9. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца обсъди и одобри монтирането на отводнителна вана с нагревател на климатика (който е в стаята на техническия секретар) поради постъпило искане от собственика на етажа под офиса на колегията.

10. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно взе решение да се бракува на прахосмукачка LG, MODEL: VC2116NND, Product Code: VC2116NND CDRQLGH, SERIAL №303TCBD1B109.

11. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно взе решение да се бракува копирна машина Xerox, MODEL: RX 5815-I, Product Identifier: M1D.

 
12. Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца информира предходния Председател на РК на БЛС - Враца - д-р Росен Айков, че трябва да представи снимка в срок до края на годината за стената в заседателната зала на офиса относно на историята на председателите на РК на БЛС - Враца.

                   
13. Управителният съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца единодушно прие предложението на Председателя - д-р Ирена Мазнева да се продължи с публикуването на интернет страницата на колегията с кратките резюмета на решенията от заседанията на УС, както и да се направи в панела за навигация нов раздел/линк - "Контролна комисия", където да се качва и становището на комисията към тях.