Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседание на Управителния съвет на 14.07.2022 год.

На проведено заседание на Управителния съвет на Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца на 14.07.2022 год. бяха разгледани и взети решения по следните точки.

1. УС на РК на БЛС - Враца обсъди постъпила молба Вх.№93/05.07.2022 год. от "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД гр. София, район Изгрев, бул. "Г.М. Димитров" №1, за становище от Районната колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца, съгласно чл. 37б, ал.2, т.3 от Закона за лечебните заведения, което да послужи през Министерството на здравеопазването във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на нови структури на лечебното заведение на територията на град Враца, където ще се извършват нови медицински дейности, подробно описани в писмото. Становището на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца е положително и е взето единодушно.

2. УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансови поощрения на подадени заявления от лекари за придобита специалност:
Д-р Емил Стефанов Пeтков за придобита специалност "Обща медицина".
Д-р Марта Йорданова Цветанова за придобита специалност "Кожни и венерически болести".
Д-р Денислава Евелинова Казакова за придобита специалност "Акушерство и гинекология".

3. УС на РК на БЛС - Враца отпусна финансова помощ за раждане на дете на д-р Цветелина Цветанова Конджова;

4. УС на РК на БЛС - Враца разгледа постъпило заявление от д-р Емилия Аспарухова Василева и взе решение да се отпусне финансова помощ поради заболяване.

5. УС на РК на БЛС - Враца разгледа постъпило заявление от д-р Христо Тодоров Вачев и взе решение да се отпусне финансова помощ поради заболяване.

6. УС на РК на БЛС - Враца разгледа постъпило заявление от д-р Йордан Димитров Шехредски и взе решение да се отпусне финансова помощ поради заболяване.

7. УС на РК на БЛС - Враца реши да се започване административна процедура срещу д-р Румяна Калчева Конова, УИН 1300000457 за сваляне от регистъра поради неплатен членски внос повече от 6 месеца съгласно чл.34, ал.7 от Устава на БЛС и чл.19, ал.7 от Устава на РК на БЛС - Враца.