Районна колегия
на Българския Лекарски Съюз - Враца
Заседания и решения на УС
НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ БОРДОВЕ

Списък на представителите
в Националните експертни лекарски бордове по специалности 
Новини, събития и коментари
05.04.2016 10:43 | Национален протест на Българския Лекарски Съюз

коментари: няма | прочети цялата статия
31.03.2016 16:56 | Национален протест на Българския Лекарски Съюз

Уважаеми колеги,

Българския Лекарски Съюз организира национален протест на 06.04.2016 год. от 15:00 часа на площад "Независимост" в гр. София.
В тази връзка УС на РК на БЛС - Враца реши:
Призоваваме за активно присъствие всички членове на УС на РК на БЛС - Враца, на делегатите на Общото събрание и делегатите на Събора.
Апелираме за масова подкрепа от всички колеги. 

коментари: няма | прочети цялата статия
31.03.2016 16:44 | Протест на лекарите в Област Враца

На 31.03.2016 год. се проведе протест на лекари във Враца, Бяла Слатина и Козлодуй. В подкрепа на Общопрактикуващите лекари присъстваха колеги от болничната и извънболничната медицинска помощ. Протеста беше подкрепен и от пациенти.  
В 14:00 часа УС на РК на БЛС - Враца даде пресконференция, на която бяха публично оповестени и в детайли исканията на протестиращите. Публикуваме кратък текст от информация.

ИСКАНИЯ 
НА 
ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ОПЛ
 


1. Проектът за решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен. 

2. Да продължи действието на НРД 2015 и възстановяване на действащите към него наредби, до приемането на нов НРД.

3. Незабавно да се пристъпи към промяна в ЗЗО, в ЗЛЗ и Закона за бюджета на НЗОК в частта му, противоречаща на ЗЗО с цел възстановяване на договорното начало.

4. Да започне преговорен процес за изготвяне на нов НРД с равнопоставено участие на експерти на БЛС.

5. Настояваме за ясна прозрачна и точна оценка в средствата на НЗОК, събирани от вноските на българските граждани с отчетност на всеки три месеца.

6. Да стартира процедура за въвеждане на електронна здравна карта и отпадане на пръстовия индентификатор.

7. Веднага да започне процедура за корекция на наредбите за прилагане на НРД 2015.

8. Държавата да започне незабавно да внася в пълен обем здравноосигурителни вноски за групите, които тя осигурява и да бъде решен трайно проблема със здравно неосигурените лица.

 

коментари: няма | прочети цялата статия
30.03.2016 16:58 | Декларация на РК на БЛС - Враца
Изх.№63/30.03.2016 год.
До 
Управителния съвет
на Българския Лекарски Съюз
гр. София

До
Районните колегии
на Българския Лекарски Съюз

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
на 
Управителния съвет
на Районна колегия 
на Българския Лекарски Съюз - Враца
проведен на 28.03.2016 год.
 
Управителния съвет на Районна колегия на Българския Лекарски Съюз - Враца заявява, че състоянието на здравеопазването в Република България е достигнало до критична точка и предлаганите промени под формата на реформа не водят до развитие и подобрение на здравната система.
 
Нашето несъгласие с извършваните и предлагани промени в закони, наредби и проект за решение на НЗОК "като опит за подмяна на НРД" е категорично. Тези промени по никакъв начин не могат да бъдат определение като реформа, не решават проблеми, не носят нищо ново и рационално.
 
Настояваме решението на НЗОК за НРД да не влиза в сила, да остане валиден НРД 2015. Апелираме да се спазва договорното начало и веднага да се отворят за корекция съответните наредби и закони за да бъдат предотвратени нежелани ефекти в системата на здравеопазването и последващ отрицателен ефект върху лекари и пациенти.
 
УС на РК на БЛС - Враца категорично и единодушно подкрепя протестните действия на нашите колеги от Националното Сдружението на Общопрактикуващите Лекари в България.

 

 

УС на РК на БЛС - Враца

 


коментари: няма | прочети цялата статия
29.03.2016 09:22 | ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен.
 
2. В условията на действащ НРД за 2015 да се договори Анекс към същия.
 
3. За периода на действие на НРД 2015 и Анекса към него и приемане от Парламента на промяна в чл.45, ал.2 от ЗЗО в съответствие с Решението на Конституциония Съд на РБългария от 08 март 2016 г., да се прилага пакета от здравни дейности по Наредба № 40 от 2004 година. (Наредбата, която отменя Наредба №40 да влезе в сила от 01.04.2017 година.)
 
4. В областта на извънболничната медицинска помощ да се приемат исканията на БЛС за увеличаване на обемите от прегледи и изследвания и корекции в цените на медицинските дейности, свързани със детското, майчино здравеопазване и дейностите свързани с Наредба № 39 за профилактика и диспансеризация, в рамките на гласувания бюджет на НЗОК за 2016 година.
 
5. С изпълнителите на медицинска помощ да се сключат допълнителни споразумения в които да намери отражение договореното в анекса към НРД 2015 година.
 
6. В областта на болничната медицинска помощ на лечебните заведения:
 
- в никакъв случай да не се определят лимити под формата на конкретни обеми по клиники/отделения. (Това се готви чрез приемане на Правила по чл.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година.)
 
- в Приложение № 2 към индивидуалните договори с ЛЗ за БМП да се определят конкретни стойности, на база реално изпълнени хоспитализации за 2015 година.
 
- да се даде възможност на ЛЗ за БМП да осигурят липсващите им структури по изпълнение на изискването за комплексносно обслужване в областта на онкологията чрез договори с други лечебни заведения.
 
- да се даде възможност на лекарите специализанти да работят по изпълнение на договорите с НЗОК по КП, АПр и КПр.

коментари: няма | прочети цялата статия
  Страници : 1 ... 17 18 19 20 21 [ 22 ] 23 24 25 26 27 ... 34